Търсене на имоти

Агенцията по вписванията се включва в процеса на облекчаване административната тежест за бизнеса и гражданите

С въвеждането на единна входна точка за подаване на документи, Агенцията по вписванията (АВ) се включва в процеса по облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите, сочи представената от изпълнителния директор Зорница Даскалова информация на официалния сайт на Агенцията.  Целта на единната  входна точка, с чието въвеждане в момента са ангажирани работни групи от представители на АВ, Държавната агенция за електронно управление и правителството, е предоставяне на възможност за подаване на документите на едно място, вместо да се обикалят различни администрации, е пояснено от изпълнителния директор Зорница Даскалова.
 
За постигането на целта е необходима цифровизация на несъществуващи в електронен вариант документи, като например нотариалните актове в Имотния регистър, което е огромна като обем и изключително скъпоструваща  дейност. В това направление АВ е стартирала изпълнението на два проекта по надграждане на Търговския и Имотния регистър, като същевременно са стартирани дейности и за подобряване на връзката с Кадастъра, с оглед на констатираните проблеми по отношение точността на кадастралната информация и нейната важност. Реализацията на проектите и дейностите ще гарантира свързаност по електронен път и интеграция на съществуващите 4 регистъра, с които АВ  оперира и между които в момента няма свързаност - Имотен, Търговски, Регистър на имуществените отношения между съпрузите и БУЛСТАТ. Предстои също надграждане на Търговския регистър с включане на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Регистъра на особените залози.
 
Предвид обстоятелството, че двата регистъра - Търговският и Имотният, съдържат много чувствителна информация, гарантираща сигурност на документооборота и качеството на лицата, които изпълняват определени дейности, промените с цел отпадане на изискуеми документи и облекчаване на гражданите и бизнеса трябва да се правят много внимателно, е подчертано от изпълнителния директор на АВ Зорница Даскалова. Разяснено е действието и на стартираната през м.юни т.г., Обща система на Търговските регистри на европейските страни BRIS, в процес на свързване към която е и българският Търговски регистър. С финализирането на този проект, към края на годината вече ще може да се влиза в тази обща система и от България.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини