Политика за защита на личните данни

Търсене на имоти

Политика за защита на личните данни

 

Търговско дружество „Росто“ ЕООД с ЕИК 200493794 е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри на Комисията за защита на личните данни на Република България под № 310126 от 01.07.2011г.

 

„Росто“ ЕООД обработва личните данни на физическите лица в процеса на осъществяване на предмета си на дейност при строга конфиденциалност, законосъобразно и добросъвестно, данните не се обработват извън целите, за които са събрани, не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, същите са съотносими, свързани със и не надхвърлящи целите, за които са събрани и се заличават и унищожават, когато целите на обработването бъдат постигнати или в изпълнение на изискванията на българското законодателство.

 

„Росто“ ЕООД събира само такъв обем лични данни за физическите лица, какъвто е необходим за изпълнението на целите на съответния договор, подписан между страните, или за вида услуга, поискана от лицата, както и необходимия обем данни, необходими за изпълнение изискванията на трудовото законодателство, данъчните закони и законите в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на Република България.

 

„Росто“ ЕООД не обработва т.н. „чувствителни лични“ данни на физическите лица, чието обработване е забранено в чл.5, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

 

„Росто“ ЕООД не обработва лични данни на физическите лица за целите на директния маркетинг.

 

„Росто“ ЕООД не предоставя по никакъв повод на трети лица информация, представляваща лични данни на физическите лица, освен с тяхното изрично съгласие, при изпълнение на нормативно установено задължение на дружеството или когато обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на самото лице.

 

„Росто“ ЕООД спазва стриктно настоящата политика за защита на личните данни в отношенията си с физическите лица, клиенти на дружеството в пред договорен период или след сключване на съответния договор, кандидатите за постъпване на работа в дружеството, назначените служители на трудов договор и лицата, сключили граждански договор със същото.

 

„Росто“ ЕООД има право да променя своята политика за защита на личните данни при промяна на законодателството на Република България в тази предметна област, при промяна в своята дейност, касаеща отношенията с физическите лица, потребители на услугите на дружеството, като всички промени ще бъдат незабавно отразявани в настоящия документ и публикувани на официалната интернет страница на дружеството.